Fitting Sets

NameSummaryPriceBuy
FS1000 Ring pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS2000 Cube Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS3000 Dish Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS4000 Oval Pessary Fitting Set ( sizes #2-7)$0.00
FS5000 Gellhorn Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS6000 Ring w/Support Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS7000 Ring w/Knob Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS8000 Marland Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
FS9000 Cup Pessary Fitting Set (sizes #2-7)$0.00
PRM2 Pessary Remover$0.00