Aspiration Sets

NameSummaryPriceBuy
BAFS7 Karmen Curette 7mm$0.00
BAFS8 Karmen Curette 8mm$0.00
BAFS9 Karmen Curette 9mm$0.00
BARC6 Suction Curette Ridge Curved 6mm$0.00
BARC7 Suction Curette Ridge Curved 7mm$0.00
BARC8 Suction Curette Ridge Curved 8mm$0.00
BARC9 Suction Curette Ridge Curved 9mm$0.00
BARS6 Suction Curette Ridge Straight 6mm$0.00
BARS7 Suction Curette Ridge Straight 7mm$0.00
BARS8 Suction Curette Ridge Straight 8mm$0.00
BARS9 Suction Curette Ridge Straight 9mm$0.00
R57-980 Aspiration Set 3 mm$0.00
R57-981 Aspiration Set 4 mm$0.00
R57-982 Aspiration Set 5 mm$0.00
R57-983 Aspiration Set 6 mm$0.00
R57-985 Aspiration Set 7 mm$0.00