Biopsy Punch

NameSummaryPriceBuy
BP001 Kevorkian-Younge Biopsy Punch$0.00
BP002 Schubert Biopsy Punch$0.00
BP003 Schubert Biopsy Punch$0.00
BP004 Schubert Biopsy Punch$0.00
BP005 Eppendorfer Biopsy Punch$0.00
BP006 Wittner Biopsy Punch$0.00
BP007 Wittner Biopsy Punch$0.00
BP008 Tischler Biopsy Punch$0.00
BP009 Baby Tischler Biopsy Punch$0.00
BP010 Baby Tischler Down Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP011 Oval Biopsy Punch$0.00
BP012 Tischler-Kevorkian Biopsy Punch$0.00
BP013 Kevorkian Pacific Biopsy Punch$0.00
BP014 Baggish Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP015 Coppleson Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP016 Appex Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP017 Sullivan Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP018 Tischler-(Morgan) Biopsy Punch$0.00
BP019 Baby Tischler Biopsy Punch$0.00
BP020 Oval (Burke) Biopsy Punch$0.00
BP021 Tischler-Kevorkian Biopsy Punch$0.00
BP022 Kevorkian-Pacific Biopsy Punch$0.00
BP023 Baggish Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP024 Coppleson Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP025 Appex Sur-Lok Biopsy Punch$0.00
BP101 Rotating Tischler Up Biopsy Punch$0.00
BP102 Rotating Tischler Down Biopsy Punch$0.00
BP103 Rotating Tischler Biopsy Punch$0.00
BP104 Rotating Baby Tischler Biopsy Punch$0.00
BP105 Rotating Oval (Burke) Biopsy Punch$0.00
BP106 Rotating Kevorkian Biopsy Punch$0.00
BP107 Rotating Eppendorfor Biopsy Punch$0.00
BP108 Rotating Biopsy Punch Handle$0.00
BP109 Rotating Tischler Up Biopsy Punch$0.00
BP110 Rotating Tischler Down Biopsy Punch$0.00
BP111 Rotating Baby Tischler Biopsy Punch$0.00
BP112 Rotating Oval Biopsy Punch$0.00
BP113 Rotating Kevorkian Biopsy Punch$0.00
BP114 Rotating Tischler Morgan Biopsy Punch$0.00
BP201 Keyes Punch$0.00